Vzpomínky starého hada

Ke konci podzzzimu byla obvykle dossst velká zzzima, aby naššše hadí rodina vylézzzala ven a chytala myššši. Mísssto toho jsssme ssse pomalu ukládali k zzzimnímu ssspánku. Ale ješšště předtím, než jsssme doopravdy usssnuli, ossslavovali jsssme Halloween. Tedy přesssněji sssyčeno ssslavili jsssme Sssamhain, protože Halloween ssse nám vždycky šššpatně sssyčel.

Ráno jsssme my háďata zzzávodila v rychlossstním plazzzení. To byla pane výzzzva, co nejrychleji se doplazzzit na sssluníčko a vyhřívat ssse! Odpoledne jsssme vždy hráli na ssschovávanou. Náššš táta Sssyčák i máma Sssyčalka possschovávali ráno, zatímco my děti jsssme sssoutěžžžily v plazzzení, kolem našššeho hnízzzda brouky, které přesss léto poctivě nassstřádali a ussschovali před námi háďaty na ssskrytém míssstě. Hra na ssschovávanou ssspočívala v tom, že jsssme ssschované brouky hledali a ten z násss, kdo jich našššel nejvíc, zzzvítězzzil.

Když jsssme našššli všššechny brouky, sssnesssli jsssme je do hnízzzda a vyzzzdobili jimi naššši possstel ze sssuchého sssena – prý aby ssse nám během dlouhého ssspánku zzzdály krásssné sssny.

Potom bývala ssslavnossstní večeře – většššinou krysssa. To vám byla pochoutka! Kdysssi krysssy chutnaly mnohem líp než dnesss, neměly takovou nepřirozzzenou chuť, a jak krásssně voněly… Ale to jsssem odbočil.

Tedy k večeři jsssme mívali obvykle krysssu nebo dvě. A pak jsssme ssse všššichni zzzachumlali do sssuché trávy, vytořili propletené klubko a vyprávěli sssi ssstrašššidelné příběhy. O Hadím ssstrašššidle, které odnášššelo nepossslušná háďata v pytli. O Sssyčániccci, ježžž usssekávala nepossslušným háďatům, která ješšště o půnoci nebyla v hnízzzdě, ocásssky. O vysssušššené hadí kůži, která šššussstila ve větru a sssváděla hady do ssstudených mokrých míssst. Až mi z toho někdy nassskakovala husssí kůže!

A pak užžž jsssme ssspali a ssspali, dokud násss zassse sssluníčko neprobudilo.

Pro HK
Sally-Ann Olson